Felleskap med felles mål/Community with common goals


Fellesskap med fellesmål

Å digitalisere hele dette området for en bransje vil gi lettere tilgang og mer inntrykk for både butikk og agent. Med 2500 til 3000 aktive butikker og mange agenter /leverandører i bransjen vil dette være en unik møteplass. Dette vil generere lettere kommunikasjon mellom partene, og gjøre det enklere for butikker å finne nye merker til sin butikk i BrandBoxen. Det gjør det også lettere for agent/leverandør å presentere nye merker eller produkter.

Basic BrandBox vil bistå og være tilstede for alle agenter og leverandører. Vi kan stille med journalist for presentasjoner av kommende kolleksjoner. Agent/leverandør stiller med bilder og vi publiserer, distribuerer og informerer til butikkene samtidig som det markedsføres til sluttbrukerner.

 

Pressemeldinger Basic Brandbox mottar med bilder blir publisert på forsiden, og på agentens egen BrandBox-side. Vi vil etter avtale med agenten eller leverandør oversette tekster til norsk, fra engelsk. Det kan forekomme både svenske og danske tekster

Basic Brandbox markedsfører seg til relevante butikker for bransjen, slik at dette fellesskapet går sammen om èn satsing og èn plattform. Basic Brandbox vil også inneholde informasjon om praktiske saker og ting. Trenger du et nytt reklamebyrå, eller butikkutstyr, vindusdekoratører, nye poser eller kleshengere så finner man dette her.

Det satses også på å få oversikt over ledige agenturer eller agenter som er ledige for nye agenturer. Det gjøres også plass til f.eks. modellbyråer, influensere osv. på sikt.

For agent og leverandør:

 • Lettere markedsføring mot innkjøpere, nye butikker og kunder i Norge.
 • Tilgang til publisering av alle nyheter fra agentens kolleksjoner.
 • Et digitalt showroom som er samlet for alle kolleksjoner agenten har.
 • Butikkene får større innsikt fra merkene og kan enkelt finne nye merker.
 • Et motefellesskap for bransjen seg i mellom.
 • Skaper inspirasjon og motivasjon for butikk.

For butikk:

 • Mange merker samlet på ett sted.
 • Får ukentlig nyhetsbrev fra siden om nyheter, nye kolleksjoner eller merker.
 • Inspirasjon og motivasjon for butikken.
 • Et motefellesskap for bransjen seg i mellom.
 • Smarte snarveier for kommunikasjon med agent/leverandør.

For sluttbruker:

 • Innblikk i kommende kolleksjoner.
 • Artikler og fotovisninger av nåværende og kommende kolleksjoner.
 • Inspirasjon og motivasjon.

Community with common goals

Digitizing this entire area for an industry will provide easier access and better sales pitch for both store and agent. With 2500 to 3000 active stores and many agents / suppliers in the industry, this will be a unique meeting place. This will simplify communication between the parties, making it easier for stores to find new brands on BrandBox.

It also makes it easier for the agent / supplier to introduce new brands and products.

Basic BrandBox will assist and be present for all agents and suppliers.

We can supply journalists with news and presentations of upcoming collections. The agent / supplier provide pictures and we publish, distribute and inform the stores at the same time as it is marketed to the end user or customers.

 

Press releases containing images can be sent to Basic Brandbox, and will be published on the front page and on the agent's own BrandBox page. We will, in agreement with the agent or supplier, translate texts into Norwegian, from English. Both Swedish and Danish texts may also occur.

Basic Brandbox is marketing itself to relevant stores in the industry which means that this community comes together on the basis of one initiative and one platform.

Basic Brandbox will also contain information on practical matters. If you need a new advertising agency, or store equipment, window decorators, new bags or hangers, you will find it here.

Efforts are also being made to get an overview of available agencies or agents available for new agencies. There is also room for e.g. model agencies, influencers, etc. in the long term.

 For the agents and suppliers:

 • Easier marketing to buyers, new stores and customers in Norway.
 • Access to publish all news from the agent's collections.
 • A digital showroom that is assembled for all collections of the agent.
 • The stores gain greater insight from the brands and can easily find new brands.
 • A fashion community for the industry.
 • Creates inspiration and motivation for the store.

For the boutiques:

 • Many brands all in one place.
 • Receives weekly newsletters from the site about news, new collections or brands.
 • Inspiration and motivation for the store.
 • A fashion community for the industry.
 • Smart shortcuts for communication with agent / supplier.

For the end users:

 • Insights into upcoming collections.
 • Articles and photos of current and upcoming collections.
 • Inspiration and motivation.